Regulamin II Edycji Ogólnopolskich Mistrzostw w
Szybkim Bezwzrokowym Pisaniu na bezwzrokowo.pl

 

  1. Pomysłodawcą i organizatorem OgólnopolskichMistrzostw w Szybkim Pisaniu na klawiaturze jest właściciel portalu bezwzrokowo.pl – Grzegorz Frątczak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Grefekt.pl” Grzegorz Frątczak z siedzibą w Czeladzi przy ul. Składkowskiego 12B/51 wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 625-204-02-78, REGON 241946302,zwany dalej Organizatorem.
  2. Celem Mistrzostw jest upowszechnienie metody pisania bezwzrokowego i wyłonienie MISTRZA bezwzrokowego pisania. Uczestnikiem może być każda osoba fizyczna, która w dniach 15 października – 11 listopada 2012r dokona rejestracji (rejestracja jest bezpłatna) na stronie konkursu www.mistrzostwa-bezwzrokowo.pl.
   Rejestracja odbywa się za pośrednictwem formularza, który należy wypełnić podając swoje prawdziwe dane osobowe(imię, nazwisko, e-mail, miejsce zamieszkania, data urodzenia, numer telefonu). Administratorem danych zbieranych podczas rejestracji jest Organizator, dane osobowe będą przetwarzane przez bezwzrokowo.pl w celu przeprowadzenia mistrzostw, wyłonienia zwycięzcy oraz weryfikacji wyników. Biorący udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku , Dz. U. z 1997 Nr 133 poz. 883) przez Organizatora. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych będzie przyczyną odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej oraz anulowania jego wyniku w Mistrzostwach.
   Uczestnikami Mistrzostw mogą być osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych, jednakże pod warunkiem, że uzyskają one uprzednią zgodę swego przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie, zgodnie z zasadami wynikającymi z niniejszego Regulaminu. Przedstawiciel ustawowy, wyrażając zgodę na udział w Konkursie przez osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnej, zobowiązany jest potwierdzić prawdziwość jej danych zawartych w Formularzu rejestracyjnym, wysyłając zgodę za pośrednictwem e-mail w ciągu 24h od momentu wypełnienia formularza rejestracyjnego. W e-mailu potwierdzającym przedstawiciel ustawowy zobowiązany jest podać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, oraz wyrazić zgodę na ich przetwarzanie na takich samych zasadach jak Uczestnik konkursu.
   Organizator jest uprawniony – w przypadku jakichkolwiek wątpliwości – do weryfikowania statusu Uczestnika Mistrzostw oraz jego przedstawiciela ustawowego, uprawniającego go do udziału w Mistrzostwach. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych w ramach dokonywanego zgłoszenia udziału w Mistrzostwach.
  3. Termin. Mistrzostwa odbędą się w dwóch etapach. W dniach poprzedzających pierwszy etap, po dokonaniu rejestracji, uczestnik ma możliwość, logując się do serwisu, przećwiczyć pisanie różnych tekstów, tak aby sprawdzić się przed Mistrzostwami.

   Pierwszy etap odbędzie się w dniach 07- 11 listopada 2012r i będzie polegał na napisaniu testu szybkości pisania online o długości do1000 znaków. Ustawienia dokonane przez organizatora na stronie z testem będą umożliwiały pisanie pomimo popełniania błędów. W trakcie testu, gdy popełnisz błąd – nie poprawiaj go! Test zostanie oceniony według efektywnej szybkości pisania. Na efektywną szybkość pisania składają się dwa czynniki: szybkość pisania oraz poprawność.

   By oszacować efektywną prędkość pisania w czasie testów zakłada się, że użytkownik nie poprawia swoich błędów, a za każdy błąd odejmuje się 10 znaków z uzyskanej prędkości, ponieważ po napisaniu tekstu użytkownik potrzebuje czasu na poprawę tekstu. Jest to zasada z klasycznej metody obliczania prędkości pisania, która przedstawia się wzorem:

   Efektywna szybkość [zn/min] = (Ilość znaków w teście – 10 * ilość błędów ) / Czas testu

   Przykład.
   Użytkownik pisał z szybkością 200 znaków/minutę i popełnił 3 błędy.
   Z powyższego wzoru wynika, że jego efektywna prędkość to 170 znaków/minutę i tak zostanie oceniony test podczas Mistrzostw.Test z I etapu możesz napisać tylko jeden raz

  4. Wyniki pierwszego etapu zostaną podane na stronie www.mistrzostwa-bezwzrokowo.pl najpóźniej w dniu 13 listopada 2012r.Osoby, które osiągną 30 najlepszych wyników przejdą do drugiego etapu i zostaną o tym powiadomione mailowo.
  5. Drugi etap odbędzie się dnia 15 listopada 2012r. Będzie polegał na napisaniu online tekstu sprawdzającego o długości do1500 znaków. Test z drugiego etapu będzie oceniany według dokładnie takich samych kryteriów jak test z etapu pierwszego, czyli według efektywnej prędkości pisania. Ostateczne wyniki drugiego etapu zostaną podane do dnia 18 listopada na stronie www.mistrzostwa-bezwzrokowo.pl. Zwycięzcy Mistrzostw zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres przez nich podany o wynikach Mistrzostw w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ogłoszenia wyników Mistrzostw.

   Uczestnik może napisać test tylko jeden raz. Wyniki pierwszego etapu zostaną podane na stronie www.mistrzostwa-bezwzrokowo.pl

  6. Wyniki Mistrzostw w uzasadnionych przypadkach mogą podlegać reklamacji. Reklamację składa uczestnik Mistrzostw w formie e-mail w ciągu 48h od opublikowania wyników mistrzostw. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 48h od jej otrzymania i powiadomi zgłaszającego reklamację mailowo o swojej decyzji.
   Nagrody zostaną przyznane 3 najszybciej piszącym osobom fizycznym.
   Od każdej wręczonej w Konkursie nagrody zostanie pobrany i przekazany do organu podatkowego 10% podatek zgodnie z przepisami art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 51 poz. 307z późn. zm.). Podatek od nagród zostanie pokryty w całości przez Organizatora.
   W przypadku wygrania nagrody, osoby biorące udział w konkursie zobowiązane są podać (w terminie 48h od momentu wysłania przez organizatora informacji o wygranej) wszelkie dane niezbędne do wykonania przez organizatora wysyłki nagrody jak również dane niezbędne do wypełnienia dokumentacji do Urzędu Skarbowego. Nagrodzeni zgadzają się na opublikowanie imienia, nazwiska oraz wizerunku w postaci udostępnionej przez uczestnika Mistrzostw fotografii, przez portal bezwzrokowo.pl. W imieniu osoby niepełnoletniej zgodę musi wyrazić opiekun. W przypadku, jeżeli osoba nagrodzona z jakiegokolwiek powodu nie poda danych opisanych w niniejszym punkcie lub też nie jest w stanie odebrać przesyłki z nagrodą od Organizatora w terminie 5 (pięciu) dni od powiadomienia go o jej przyznaniu, lub też nie można skontaktować się z nią w terminie 10 (dziesięciu) dni od ogłoszenia wyników Konkursu – Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagrody innemu Uczestnikowi Konkursu.
   Nieodebranie nagrody, niezależnie od przyczyny, jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody i utratą prawa do nagrody, bez możliwości dochodzenia od Organizatora jakiegokolwiek odszkodowania z tego tytułu.
   W przypadku, gdy okaże się, że zdobywcą nagrody jest osoba w jakikolwiek sposób nieuprawniona do jej otrzymania, a więc taka, która nie spełnia warunków niniejszego Regulaminu bądź szczegółowego regulaminu danego Konkursu, osoba taka traci prawo do nagrody, a w przypadku ujawnienia tego faktu po odbiorze nagrody, osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu. W takim przypadku Organizator nie będzie zobowiązany do przyznania nagrody innemu Uczestnikowi. Przed wydaniem nagrody Organizator zastrzega sobie możliwość zweryfikowania umiejętności Uczestnika w szybkim, bezwzrokowym pisaniu. Weryfikacja może nastąpić w drodze połączenia skype lub za pomocą udostępnionego przez uczestnika nagrania video, na którym potwierdzi swą prędkość w szybkim, bezwzrokowym pisaniu. Odmowa weryfikacji ze strony uczestnika skutkuje utratą prawa do nagrody i anulowaniem osiągniętego w mistrzostwach wyniku.
   Uczestnik zobowiązuje się do udzielenia Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na materiały graficzne i audiowizualne przesyłane Organizatorowi podczas trwania konkursu oraz podczas weryfikacji i procesu wyłaniania zwycięzców konkursu na następujących polach eksploatacji:
   1) wprowadzanie do pamięci komputera,
   2) umieszczanie w sieciach komputerowych, w tym w Internecie,
   3) publiczne wykonywanie, wyświetlanie oraz odtwarzanie,
   4) utrwalanie i zwielokrotnianie,
   5) rozpowszechnianie w celach związanych z promocją Serwisu.
  7. W momencie rozstrzygnięcia mistrzostw będą przyznane następujące nagrody:
   Nagroda za zajęcie I miejsca w I Mistrzostwach w Szybkim Bezwzrokowym Pisaniu na bezwzrokowo.pl
   Tablet Modecom Free Tab 2099Nagroda za zajęcie II miejsca w I Mistrzostwach w Szybkim Bezwzrokowym Pisaniu na bezwzrokowo.pl
   Tablet Goclever Tab I71

   Nagroda za zajęcie III miejsca w I Mistrzostwach w Szybkim Bezwzrokowym Pisaniu na bezwzrokowo.pl
   Zestaw Logitech MK260 Wireless Desktop

   Wszyscy trzej laureaci otrzymają również dyplomy okolicznościowe.
   Pozostałych 27 finalistów otrzyma jako dokumenty PDF. dyplomy-certyfikaty poświadczające, że byli finalistami II Edycji Mistrzostw.

   Dodatkowo firma Way2learn ufundowała dla 5 najszybciej piszących osób kursy e-learningowe. Każdy z 5 laureatów będzie mógł wybrać jeden z 4 proponowanych kursów. Do wyboru: Obsługa trudnego klienta, Zarządzanie sobą w czasie, Psychologia Szefa, Handlowanie to gra.

  8. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, a także przerwanie lub odwołanie Mistrzostw. Organizator oświadcza, że dołoży wszelkich starań, aby zapewnić dostępność strony www.mistrzostwa-bezwzrokowo.pl w sieci Internet, nie ponosi jednakże jakiejkolwiek odpowiedzialności za niewłaściwe działanie sieci teleinformatycznej, sprzętu komputerowego czy oprogramowania z których korzysta Uczestnik.
  9. Warunkiem wzięcia udziału w mistrzostwach jest spełnienie przez uczestnika następujących wymagań technicznych : Windows/Linux, 512 Mb RAM, procesor klasy Pentium 867 Mhz, łącze internetowe i przeglądarka (z włączoną obsługą javascript oraz plików cookie: Internet Explorer od wersji 7.0, Safari od wersji 5.0, Firefox od wersji 3.0, Chrome od wersji 10.0, Opera od wersji 11).
  10. Przystąpienie do Mistrzostw jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu i jego bezwarunkową akceptacją. O wszelkich nieprawidłowościach związanych z Mistrzostwami Uczestnik jest obowiązany niezwłocznie poinformować Organizatora za pośrednictwem e-mail.
  11. Niniejszy regulamin wchodzi w życie dnia 14 listopada 2012 i jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się wyłącznie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.